Podnikajte v Rastislaviciach

Rozvíjajúca sa oblasť ponúka množstvo perspektívnych podnikateľských aktivít

Podnikateľské aktivity

Riešená lokalita sa nachádza na ľavej strane asfaltovej cesty od Jatova, pri vstupe do zastavanej časti obce. Lokalita nie je zatiaľ rozdelená. Konkrétne delenie a veľkosť budúcich stavebných objektov zatiaľ nie je známe. Nie je ani známy druh predpokladanej výroby a teda náročnosť na energie.

V blízkosti riešenej lokality sa nachádza transformačná stanica TS 6, ale vzhľadom k neznámej požiadavke na odber elektrickej energie sa teraz nedá povedať, či je možné napojenie z tejto transformačnej stanice. Alternatívne sa predpokladá osadenie jednej samostatnej napájaciej kioskovej transformačnej stanice. Prechádzajúce vzdušné vedenie 22kV bude riešené podľa požiadavky rozvodných závodov zakáblovaním. Presnejšie požiadavky na odber, umiestnenie vedení NN a VN a osadenie novej kioskovej transformačnej stanice budú riešené v ďalšom stupni projektovej prípravy.


email:info@omcinvest.com

Prispôsobíme sa Vašim možnostiamPrispôsobíme sa Vašim možnostiam