Podnikateľské aktivity

 

Okrem trvalého bývania v rodinných domoch je možné uvažovať v riešenom území aj s lokalizáciou doplnkových aktivít ako súčasť obytných objektov a plôch pre bývanie, a to vo forme drobnej občianskej vybavenosti (predovšetkým základné služby obyvateľstvu, napr. holičstvo - kaderníctvo, oprava obuvi, oprava elektrospotrebičov, požičovňa videokaziet, kancelária pre ekonomické a daňové poradenstvo, advokátska kancelária, ateliér umelca a pod).


 

Všetky doplnkové aktivity v obytnej zóne musia byť nenáročné na priestory, zásobovanie a parkovanie, bez výrazných negatívnych vplyvov na životné prostredie, pričom ich rozvoj môže prebiehať v závislosti na aktuálnych potrebách trhu. V návrhu funkčného využitia v riešenej obytnej zóne je stanovená samostatná plocha pre občiansku vybavenosť (OZ Kalvín, I. etapa, časť 1/b, Rastislavice“. Ostatné služby, či mikropredajne v rámci stavebných pozemkov PD odporúča umiestňovať na prízemí rodinných domov, prípadne v samostatnej hmote, osadenej na hranici pozemku.


 


email:info@omcinvest.com

Prispôsobíme sa Vašim možnostiamPrispôsobíme sa Vašim možnostiam